מהו ייפוי כח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך ומהם יתרונותיו?

בשנת 2017 נכנס לתוקף תיקון חשוב לחוק הכשרות והאפוטרופסות שעסק במתן "ייפוי כוח מתמשך". התיקון
 קבע, כי לכל אדם האפשרות לקבוע בכל מועד, בעודו כשיר, מי ימונה כאפוטרופוס לניהול ענייניו (האישיים ו/או
הגופניים ו/או הרכושיים) בעת שלא יהיה כשיר עוד לנהלם בעצמו.

עד לתיקון החוק, מינוי אפוטרופוס בוצע בהחלטת בית משפט, לאחר פניה שנערכה על ידי המעוניין להתמנות
כאפוטרופוס ורק לאחר שהאדם לגביו ביקשו למנות אפוטרופוס כבר לא היה כשיר. כך, בעבר, לא נשמעו רצונותיו
של האדם שמונה לו אפוטרופוס ולא הייתה לו כל שליטה על זהות האפוטרופוס שלו בעתיד ועל סמכויותיו.

בנוסף, בעבר וטרם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, בוצע על ידי המדינה פיקוח צמוד על האפוטרופוס
שמונה לחסוי, אשר היה מחויב לדווח על כל הפעולות הכספיות שבוצעו בנכסי החסוי.

התיקון לחוק נתן לכל אדם שיקול דעת נרחב לגבי זהות האפוטרופוס שינהל את ענייניו, כמו אף את סוג העניינים
שיוכל לנהל, תוך מתן אפשרות לקבוע הגבלות כאלו או אחרות על פעולות וסמכויות האפוטרופוס העתידי. לדוגמא
– ניתן לקבוע האם יהיה פיקוח של המדינה על האפוטרופוס, אם לאו.

מאז 2017 מאפשר "ייפוי הכוח המתמשך" לכל אדם לשלוט על עתידו עוד טרם שהופך לבלתי כשיר ולקבוע מי
יהיה רשאי לקבוע שאינו כשיר עוד, איך ועל ידי מי תתקבל ההחלטה כי אינו כשיר, מי יטפל בו ובענייניו, ומה יעשה
ברכושו לאחר שלא יהיה עוד כשיר לעשות זאת בעצמו.

ייפוי הכוח מתייחס לעניינים הבאים, כולם או חלקם (לפי בחירת עושה ייפוי הכוח):
1. ייפוי כוח בענייני רכוש – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לכל ענייני הרכוש או לחלק ספציפי מהם.

2. ייפוי כוח בענייני גוף – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לקבלת החלטות בענייני גוף. לעניין זה נסייג ונבהיר
כי ייפוי כוח זה אינו חל על החלטות בדבר אי מתן טיפולים מאריכי חיים – אם רוצים להסמיך מיופיי כוח לעניינים
אלו יש לגשת לרופא משפחה (עם מיופי הכוח) ולחתום על ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות. ייפוי כוח שכזה
מהווה למעשה השלמה לייפוי הכוח המתמשך הניתן בענייני גוף.

3. ייפוי כוח בעניינים אישיים – ניתן לקבוע מיפה כוח אחד או יותר לקבלת החלטות בעניינים אישיים, כגון מגורים
בבית עם עזרה סיעודית או מעבר בעת הצורך לבית אבות סיעודי פרטי ברמה שתיקבע על ידי מייפה הכח.
נבהיר, כי ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לכל העניינים או מיפה כוח אחר לכל אחד מהעניינים.

עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע מי יהיה מיופה הכוח כאשר ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר, וניתן אף לקבוע מיופיי
כוח חלופיים למקרה שמיופיי הכוח המיועד לא יוכל או לא  ירצה בעת הצורך לשמש ככזה.
האפוטרופוס העתידי – מקבל ייפוי הכוח – מעורב בתהליך עריכת ייפוי הכוח ונותן את הסכמתו למינויו עוד בשלב
עריכת ייפוי הכוח.

ייפוי הכוח המתמשך צריך שייערך רק על ידי עורך דין אשר הוכשר והוסמך לכך ע"י לשכת עורכי הדין בישראל
ורשום במאגר האפוטרופוס הכללי (ייפוי כוח בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך גם מול בעלי מקצוע אחרים).
ייפוי הכוח מופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

אנו ממליצים בחום להשתמש בכלי זה אשר ניתן בידינו ע"י המחוקק, לקחת את עתידכם בידיכם ולערוך כבר היום
ייפוי כוח מתמשך.