מהו ייפוי כח מתמשך

זכות דייר לשפוי והחזר בגין הוצאות תיקון שהוציא בהתייחס לרכוש המשותף

נושא זה מעסיק רבים מדיירי בתים משותפים וביחוד כאשר התיקון דרוש לדעתם עקב פגיעה ונזק הנגרמים להם ורכושם.

הנושא אינו פשוט והתשובה לכך מורכבת .

כעיקרון דייר המוציא הוצאות תיקון כאלה זכאי להחזרתן וזאת בהתמלא מספר תנאים אשר נקבעו בפסיקה.

הנושא נדון לא אחת בערכאות שיפוטיות שונות.

פסק דין מנחה אשר קבע באופן ברור את הכללים לפיהם רשאי דייר לבצע התיקון בעצמו ולקבל החזר בגין הוצאות  אלה מיתר הדיירים (רע"א 4984/17  חיים נגד נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא).

ואלה הכללים שנקבעו ואשר הינם תנאים מצטברים ואשר רק בהתמלא כולם יהא הדייר זכאי להחזר  ההוצאות שהוציא-

  1. המדובר  בליקוי  ברכוש המשותף  של הבניין, שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.
  2. הדייר פנה לנציגות הבית  המשותף  בדרישה כי זו תדאג לביצוע התיקון אולם זו סירבה.
  3. עיכוב בתיקון שהיה נגרם  אם היתה נערכת  פניה למפקח על רישום המקרקעין בתביעה לחייב את הנציגות לבצע את התיקון  היה מביא להחמרת הנזק.
  4. אי ביצוע התיקון יפגע בצורה קשה וברורה  ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו.
  5. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בוצע  בצורה נאותה.
  6. ההוצאות שהוצאו ובגינם מתבקש השיפוי הינן  סבירות  .

נושא זה אף נדון לאחרונה בפני המפקח על בתים משותפים בתיק (רח')29/17 אפרתי הילה נגד בן יוסף עופר ואח'. המפקח על המקרקעין חזר ואימץ את הכלים שנקבעו בפסק הדין המנחה הנ"ל.

יש לשים לב שלפעמים נראה לדייר כי התיקון הינו הכרחי ודחוף לדעתו  אולם  אין בכך לפטור מחובתו לפנות לנציגות טרם ביצוע התיקון.

עלות התיקון הינה  עניין רגיש. יש לשים לב כי הכלל הינו כי השיפוי יהיה בגין הוצאות סבירות.  לטעמנו על מנת להימנע מויכוחים בדבר העלות, אזי ככל והנציגות אינה מאשרת מראש את העלות המוצעת של התיקון , לטעמנו מן הראוי הוא להצטייד בחוות דעת של שמאי טרם ביצוע התיקון ואם מדובר בתיקון שאינו בסכום גבוה, מן הראוי להצטייד בשלוש הצעות מחיר מהן ניתן יהיה ללמוד את מחירי השוק לביצוע התיקון.

אנו אף ממליצים , על מנת להימנע מבעיות מהסוג הנ"ל כי הנציגות תערוך ביטוח מבנה אשר כולל את כל הרכוש המשותף ובכך ימנע הצורך בוויכוח שכן ניתן יהיה להפעיל את חברת הביטוח על אתר.

למותר לציין כי בבתים המנוהלים באמצעות חברת  ניהול אזי נושא אמור להיות מועבר לטיפולה של חברת הניהול והכל כמובן בהתייחס לכך כי מקור הנזק הינו ברכוש המשותף.