מהו ייפוי כח מתמשך

התקנת מטען לטעינת רכב חשמלי בחנייה הצמודה לדייר

עקב ההתפתחות הרבה שחלה בהתייחס לביקוש למכונית בעלות הנעה חשמלית והצורך לטעון אותן, נרתם משרד המשפטים לאתגר להסדיר נושא זה בחקיקה וזאת בהיעדר חקיקה עד כה.

על שולחן הכנסת הונחה לאחרונה הצעת חוק המסדירה את העקרונות, מערכת היחסים והנורמות המשפטיות הדרושות לשם הסדרת נושא התקנת מתקן טעינה בחוק, על כל הכרוך בהתקנה ובשימוש במיתקן. הסדר הנושא בחקיקה עתידה להתבצע באמצעות תיקון לחוק המקרקעין, על ידי הוספת החקיקה המתאימה בסעיף  59 לחוק.

הצעת החוק מתייחסת למצב בו בעל נכס מבקש להתקין מתקן טעינה לרכב חשמלי בחניה הצמודה לדירתו.

נקדים ונציין, כי יש לזכור שהמדובר בהצעת חוק והסבירות הינה, כי בחקיקה הסופית יחולו שינויים אולם ברור, כי הצעת החוק משקפת את כוונת המחוקק באשר לפתרון הרצוי להסדרת נושא זה.

החוק המוצע מבקש לאזן בין זכות הקניין של דיירי הבניין ברכוש במשותף לבין הצורך של בעל דירה להשתמש  ברכוש המשותף לשם העברת תשתית מתאימה על מנת להקים עמדת טעינה לרכב חשמלי בחניה הצמודה לדירתו.

הצעת החוק מבדילה בין שני מצבים: הראשון – התקנת תשתית טעינה בדרך של התחברות למונה החשמל המשמש את הרכוש המשותף, השני – כאשר מדובר בתשתית טעינה  בדרך של התחברות למונה חשמל פרטי של מבקש ההתקנה או למונה חדש ייעודי המותקן לצורך זה בלבד.

בהתאם להצעת החוק, בשני המצבים המבקש להתקין עמדת טעינה עבור רכבו יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתקנה, בתחזוקה השוטפת ובהתקנת תשתיות הנדרשות לצורך כך ותחזוקתן, ואף להסרת המתקן והחזרת המצב לקדמותו. על החפץ לבצע את ההתקנה אף לשאת  בכל הוצאה נדרשת לשם הגדלת קיבולת החשמל ובהוצאות הצריכה העודפת כתוצאה מהטעינה.

למותר לציין, כי על ההתקנה להיות מבוצעת באמצעות חשמלאי מוסמך תוך שמירה על הבטיחות בעבודת ההתקנה והשימוש במתקן ותוך מזעור הפגיעה בדירות הבית המשותף או בחזות הבית.

על המבקש להתקין מתקן טעינה להודיע בכתב לכלל דיירי הבית על כוונתו וכן לנציגות.

האבחנה בין שני המצבים שצויינו לעיל באה לידי ביטוי בהוראות הבאות:

לגבי התקנת מתקן טעינה  בדרך של התחברות לחשמל המשותף, הרי הנציגות הוסמכה לקבוע את התנאים הנדרשים על מנת לאשר את הבקשה וזאת תוך 15 ימים ממועד הודעת מבקש ההתקנה: עליהם להיות סבירים ולא למנוע התקנה במועד ובעלות סבירים. הנציגות הוסמכה לקבוע אף את אופן מניית החשמל הנצרך והתשלום, וכן תנאים שעניינם חזות הבניין, נוחות הדיירים  ונושא הבטיחות. על הנציגות להודיע לדייר על עמדתה והתנאים שקבעה בכפוף לנאמר לעיל. עמדת הנציגות תופץ לכלל הדיירים.

הנציגות איננה מחוייבת לקבוע את הכללים להתקנה והיא הוסמכה לפנות תחת זאת למפקח על בתים משותפים, שיקבע הוא את התנאים הדרושים או מנגד לבקש, כי יינתן צו המונע את ההתקנה.

גם בעל דירה המבקש להתקין עמדת טעינה או כל בעל דירה בבניין יכולים לפנות למפקח, תוך 30 ימים מקבלת עמדת הנציגות בקשר לתנאים הנדרשים להתקנה, על מנת שזה יקבע בעצמו תנאים שונים להתקנה או כדי שימנע את ההתקנה.

בתום 45 ימים מיום מסירת הודעתו, רשאי בעל הדירה להתקין את המתקן על פי התנאים שנקבעו ע"י הנציגות, וזאת ככל שלא נערכה פנייה למפקח כאמור לעיל.

במקרה בו לא קבעה הנציגות את הכללים להתקנה ואף לא פנתה למפקח על מנת שזה יקבע תנאים אלו, רשאי מבקש ההתקנה וכל בעל דירה לפנות למפקח תוך 45 ימים מיום הודעת מבקש ההתקנה, על מנת שזה יקבע את הכללים. חלפו 45 ימים ולא הוגשה למפקח כל בקשה כאמור, רשאי  המבקש  להתקין את התשתית ובתנאי ובאופן שההתקנה לא תגרום לפגיעה שאינה סבירה בדירות אחרות וברכוש המשותף, וכן לא תפגע בחזות הבית.

לגבי התקנת תשתית לטעינה כאשר החיבור נעשה למונה אישי נפרד של המבקש, או התקנת מתקן עם מונה נפרד למדידת החשמל הנצרך מהחשמל המשותף, הרי ניתן לבצע את ההתקנה תוך 15 ימים  מיום מסירת הודעה לנציגות ולדיירים. כאמור לעיל, על ההתקנה להיות מבוצעת על ידי חשמלאי מוסמך ולעמוד בכל הכללים שפורטו לעיל.

לטעמנו הצעת החוק מאזנת בצורה סבירה בין האינטרסים והצרכים השונים של בעלי הנכסים בבית משותף, ואולם היא מטילה נטל בלתי סביר על המפקחים על בתים משותפים, שעלולים למצוא עצמם נדרשים לקבוע השכם והערב כללים שונים ונפרדים לכל בית משותף לאור תנאיו המיוחדים, מה שעלול לגרום עומס בלתי מוצדק ולסרבל את הליך ההתקנה המבוקש.