התקנת מטען לטעינת רכב חשמלי בחנייה הצמודה לדייר

עקב ההתפתחות הרבה שחלה בהתייחס לביקוש למכונית בעלות הנעה חשמלית והצורך לטעון אותן, נרתם משרד המשפטים לאתגר להסדיר נושא זה בחקיקה וזאת בהיעדר חקיקה עד כה. על שולחן הכנסת הונחה לאחרונה הצעת חוק המסדירה את העקרונות, מערכת היחסים והנורמות המשפטיות הדרושות לשם הסדרת נושא התקנת מתקן טעינה בחוק, על כל הכרוך בהתקנה ובשימוש במיתקן. הסדר […]

התקנת מצלמות ברכוש המשותף

התקנת מצלמות ברכוש המשותף צוברת תאוצה ומטעמים שונים. מאמר זה יעסוק בכללים הנוגעים להתקנת מצלמות כאלו וזאת מהפן המשפטי. כהערה מקדימה נבהיר כי מאמר זה אינו מתייחס לבתים משותפים בהם התקנון המוסכם מסדיר את הנושא .במרביתם של הבניינים אין התקנון מתייחס לנושא התקנת המצלמות. גם בחוק המקרקעין, שהינו חוק מיושן,   אין התייחסות לסוגית התקנת מצלמות […]

קבלת החלטות בבית משותף

היחסים והסמכויות שבין האסיפה הכללית לנציגות והרוב הנדרש להחלטות באסיפה כללית כידוע, לבית משותף יש שני גופים הממונים על תפעולו של הבית והרכוש המשותף, האחד האסיפה הכללית בה רשאים ליטול חלק כל בעלי הדירות, והגוף השני הינה הנציגות ואשר זו נבחרת ע"י האסיפה הכללית. האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה כאסיפה רגילה וניתן לכנסה במהלך השנה  […]

זכות דייר לשפוי והחזר בגין הוצאות תיקון שהוציא בהתייחס לרכוש המשותף

נושא זה מעסיק רבים מדיירי בתים משותפים וביחוד כאשר התיקון דרוש לדעתם עקב פגיעה ונזק הנגרמים להם ורכושם. הנושא אינו פשוט והתשובה לכך מורכבת . כעיקרון דייר המוציא הוצאות תיקון כאלה זכאי להחזרתן וזאת בהתמלא מספר תנאים אשר נקבעו בפסיקה. הנושא נדון לא אחת בערכאות שיפוטיות שונות. פסק דין מנחה אשר קבע באופן ברור את […]

כיצד ממנים חברת ניהול?

הדין מספק מספר דרכים למינוי חברת ניהול, בין היתר בשים לב לשאלת מועד המינוי. דרך המלך היא הדרך הקבועה בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 הקובע כדלקמן: "  (1)   בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של […]

כיצד נקבע גובה החיוב של דמי ועד בית?

פעמים רבות אנו נשאלים לחוות דעתנו, מהי הדרך הנכונה לחישוב דמי ועד בית/דמי אחזקה וניהול. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע את דרך החישוב:  "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של […]